جایزه بهترین فیلم در جشنواره فیلم ایوار سراوان
جایزه بهترین موسیقی متن در جشنواره ی بینش تهران
جایزه بهترین فیلم خانوادگی در جشنواره بینش تهران

پیام بگذارید