امید های خاکستری

  • نویسنده و کارگردان: جنید باران زهی
  • موسیقی: عارف ملازاده و مسعود مبارکی
  • سینماتوگرافی: بنیامین خدابنده
  • فیلمبردار: بنیامین خدابنده
  • پس تولید: بنیامین خدابنده

High Quality FHD MKV x265