تنها

Written and Directed by Mohammad Nosrat Nahouki

Produced by Benyamin Khodabandeh

DIT: Benyamin Khodabandeh

Musician: Aref Mollazadeh

Sound Mixer: Benyamin Khodabandeh

Edit, Colour and cinematographer: Benyamin Khodabandeh

Cast in order of coming

Mostafa Jangizehi

Armin Raisi

Benyamin Khodabandeh